قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبرابر ماده 9 آیین نامه کارشناسی ارشد و مصوبات رسمی گروه و دانشگاه درس

جبرانی ترمودینامیک مواد 1 برای دانشجویانی که این درس را در دوره

کارشناسی نگذرانده اند الزامی شده است . این درس روز دوشنبه 8-11 توسط

آقای دکتر پاینده ارائه گردیده است .لذا ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان

ذینفع هماهنگی لازم با استاد درس صورت پذیرد .در صورت عدم مراجعه

دانشجویان مرتبط امکان اخذ درس ترمودینامیک پیشرفته مواد برای ترم بعد

وجود نخواهد داشت.با تشکر و احترام

دکتر فردین نعمت زاده

مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

آمار بازدیدکنندگان

2
113
213913