كارشناس گروه

 

 نام و نام خانوادگی

سيد سعيد موسوي

 

 مدرک تحصیلی

 كارشناسي ارشد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 پست الکترونیکی

 au.muavi@gmail.com

 تلفن 32625308
     
 
 
 

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
169
265900