•  آزمايشگاه خواص مکانيکی و شکل دهی فلزات

  

در اين آزمايشگاه خواص مکانيکی مواد از جمله فلزات و آلیاژها، سرامیک ها، پلیمرها و کامپوزیت ها تعیین و بررسی می شود سختی سنجی  و ميکروسختی، کشش، فشار، خمش، خستگی، نورد و اریکسون در این آزمایشگاه انجام می شود.  مهمترین تجهيزات در اين آزمايشگاه دستگاه سختی سنج اونیورسال، میکرو سختی سنج، دستگاه آزمایش ضربه شارپی، دستگاه کشش اونیورسال، دستگاه خستگی وهلر، دستگاه نورد آزمایشگاهی و دستگاه آزمایش اریکسون می باشند.
 
 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
171
265902