• آزمايشگاه متالوگرافی و بررسی ریز ساختار
 

 

در اين آزمايشگاه مراحل آماده سازی نمونه  شامل برش، مانت و پوليش روی نمونه های هادی و غيرهادی انجام گرفته و نيز بررسی های ميکروسکوپی و عکسبرداری انجام می شود.
مهمترین تجهيزات در اين آزمايشگاه ميکروسکوپ نوری، دستگاه سنمباده، دستگاه پولیش و دستگاه مانت گرم است.

 

 

 

-متالوگرافی-4 iccnbj23dlmw0505pkcj austnit binait_02
ductil-ferit-m ferrous_01 ferrous_04 f-p_03
friti G-B_10 G-C_10 G-D_10
laye_05 led lat martanz + austnit mallible

 

 

 

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
168
265899