نام و نام خانوادگی

 حسین حسن نژاد

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری مواد - متالورژی

 پست الکترونیکی

 

 تلفن

 

    resume
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
102
213902