نام و نام خانوادگی

فردین نعمت زاده

 مدرک تحصیلی

 دکتری مواد - متالورژی

 پست الکترونیکی

 

 تلفن

 

    resume
 
  
 
 
 
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
100
213900