درخواست حذف اضطراری

به اطلاع دانشجویان زیر می رساند به علت عدم تایید  و ارسال درخواست حذف اضطراری توسط دانشجو عملیات حذف اضطراری برای این دانشجویان انجام نشده است. بنابراین می بایست این دانشجویان در امتحان پایان ترم حضور داشته باشند و در غیر این صورت غیبت خورده و نمره صفر لحاظ می گردد.

1- محمد علی دستادست 39613191044

2- سید حسین احمدی فروشانی 39713191039

3- محمد جواد هاشمی 39713191089

امتحان آزمایشگاه مکانیکی

به اطلاع کلیه دانشجویان درس آزمایشگاه خواص مکانیکی(دکتر نعمت زاده) می رساند امتحان پایان ترم این درس روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه  راس ساعت 9:00 در آزمایشگاه خواص مکانیکی برگزار می گردد.

مطالب امتحان: ضربه،کشش و فشار

امتحان آزمایشگاه متالوگرافی

به اطلاع کلیه دانشجویان درس آزمایشگاه متالوگرافی می رساند امتحان پایان ترم این درس روز دوشنبه مورخ 10دی ماه  راس ساعت 11:45در آزمایشگاه خواص مکانیکی برگزار می گردد.

ارزشیابی

اطلاعيه ارزيابي تدريس
 

به اطلاع كليه دانشجويان مي‌رساند ارزيابي كيفيت تدريس دروس نيمسال اول در بازه زماني دوشنبه 1397/10/03 تا يكشنبه 1397/10/09 در سيستم گلستان انجام مي‌شود و دانشجويان همه مقاطع تحصيلي ملزم به انجام ارزيابي در تاريخ‌هاي فوق مي‌باشند.

يادآور مي‌شود مشاهده نمرات آزمون‌هاي پايان نيمسال منوط به تكميل فرم‌هاي ارزيابي است.

 

دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

بازدید

با سلام

با توجه به موافقت شركت آلومينات با بازديد دانشجويان درس شكل دادن فلزات(دکتر نعمت زاده) براي روز چهارشنبه 97/09/28ساعت 10:45 به اطلاع می رساند که در ساعت فوق در ایستگاه سردشت حضور داشته باشند.

آمار بازدیدکنندگان

7
264
271325